top of page

Privacybeleid

Bedankt voor uw interesse in onze website www.crossborder-housing.eu. Gegevensbescherming heeft voor ons een bijzonder hoge prioriteit. Het is in principe mogelijk om onze website te gebruiken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Indien een betrokkene echter gebruik wenst te maken van speciale diensten via onze website, kan het nodig zijn om persoonlijke gegevens te verwerken. Indien het noodzakelijk is om persoonsgegevens te verwerken en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, vragen wij in het algemeen de toestemming van de betrokken persoon.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene, gebeurt altijd in overeenstemming met de Europese basisverordening inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de geldende landspecifieke voorschriften inzake gegevensbescherming. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring willen wij het publiek informeren over het soort, de omvang en het doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonsgegevens. Bovendien informeert deze gegevensbeschermingsverklaring de betrokken personen over de rechten die zij hebben.

De regio Aken Zweckverband heeft als verantwoordelijke voor de verwerking talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om de via deze website verwerkte persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Desalniettemin kan de overdracht van gegevens via het internet in principe veiligheidslacunes vertonen, zodat een absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het iedere betrokkene vrij om op een andere manier, bijvoorbeeld telefonisch, persoonsgegevens aan ons door te geven.

Privacybeleid

1. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

Dit privacybeleid informeert over de verwerking van persoonsgegevens op de website van:

Region Aachen Zweckverband
Rotter Bruch 6
52068 Aken

Duitsland

Vertegenwoordigd door:

Directeur Prof. Dr. Christiane Vaeßen

Hoofd van de vereniging: Districtsbestuurder Stephan Pusch
Voorzitter van de verenigingsvergadering: Raoul Pöhler
Voorzitter van de vereniging: Gisela Walsken

Contact:

Telefoon: +49 241 927 8721-14
Fax: +49 241 927 8721-20
E-mail: info@regionaachen.de

 

Gegevensbeschermingsfunctionaris:

MB Concept GmbH
Jost Spicher
Hofstraße 13
52499 Baesweiler

Telefoon: +49 2401 3992181
Mobiel: +49 160 1888073
E-mail: spicher@mbkonzept.de

Iedere betrokkene kan te allen tijde rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming met alle vragen en suggesties met betrekking tot gegevensbescherming.

2. Reikwijdte en doel van de verwerking van persoonsgegevens

2.1 Toegang tot de website

Wanneer u onze websites oproept, stuurt uw internetbrowser, die u op uw eindapparaat gebruikt, automatisch gegevens naar de server van onze websites en slaat deze voor een beperkte periode op in een logbestand. Tot de automatische verwijdering worden de volgende gegevens zonder verdere invoer van de bezoeker opgeslagen:

  • IP-adres van het eindapparaat,

  • Datum en tijd van toegang,

  • Naam en URL van de geraadpleegde pagina's,

  • Website van waaruit u een van onze websites heeft bereikt (zogenaamde referrer URL),

  • Browser en besturingssysteem van het eindapparaat,

  • Naam van de gebruikte toegangsprovider.

De verwerking van deze persoonsgegevens is gerechtvaardigd op grond van artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), van de AVG. Het bedrijf heeft een legitiem belang bij de verwerking van gegevens om snel een verbinding met de website van het bedrijf tot stand te brengen, een gebruiksvriendelijk gebruik van de website mogelijk te maken, de veiligheid en stabiliteit van de systemen te erkennen en te waarborgen en het beheer van de website te vergemakkelijken en te verbeteren.

De verwerking wordt uitdrukkelijk niet uitgevoerd met als doel kennis te vergaren over de persoon die de website bezoekt.

2.2 Registratie voor evenementen

Bij de registratie voor evenementen via het registratieformulier op deze website is het noodzakelijk om persoonlijke gegevens te verstrekken. De verzamelde gegevens zullen worden gebruikt voor de voorbereiding, de uitvoering en de follow-up van de evenementen. Vervolgens worden de verzamelde gegevens opgeslagen om u te informeren over verdere evenementen over het betreffende evenemententhema. U kunt te allen tijde na afloop van de afzonderlijke gebeurtenissen bezwaar maken tegen deze opslag. Uw persoonlijke gegevens worden dan onmiddellijk gewist. Beeld-, video- of geluidsopnamen die al met uw persoon zijn gepubliceerd, zijn uitgesloten van deze verwijdering.

3. Overdracht van gegevens

Persoonsgegevens worden aan derden doorgegeven indien de betrokkene hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd overeenkomstig artikel 6, lid 1, eerste zin, onder a), van de DPA, indien de doorgifte overeenkomstig artikel 6, lid 1, eerste zin, onder f), van de DPA noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen en indien er geen reden is om aan te nemen dat de betrokkene een hoger beschermingswaardig belang heeft bij de niet-openbaarmaking van zijn of haar gegevens, voor de doorgifte van gegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1, eerste zin, onder a), van de DPA. c) AVG, er bestaat een wettelijke verplichting en/of dit is noodzakelijk op grond van artikel 6, lid 1, zin 1, onder b) AVG voor de uitvoering van een contractuele relatie met de betrokkene.

In andere gevallen worden de persoonsgegevens niet aan derden doorgegeven.

4. Cookies

Op onze websites worden zogenaamde cookies gebruikt. Dit zijn gegevenspakketten die worden uitgewisseld tussen de server van de bedrijfswebsite en de browser van de bezoeker. Deze worden opgeslagen door de gebruikte apparaten (PC, notebook, tablet, smartphone etc.) wanneer de website wordt bezocht. Cookies kunnen geen schade veroorzaken aan de gebruikte apparaten omdat ze geen virussen of andere kwaadaardige software bevatten. In de cookies wordt informatie opgeslagen die verband houdt met het specifieke apparaat dat wordt gebruikt. Het bedrijf kan dus in geen geval rechtstreeks kennis nemen van de identiteit van de bezoeker van de website.

Het gebruik van cookies dient om het gebruik van onze webaanbiedingen comfortabeler te maken. Zo kunnen sessiecookies worden gebruikt om bij te houden of de bezoeker de afzonderlijke pagina's van de website al heeft bezocht. Na het verlaten van de website worden deze sessiecookies automatisch verwijderd.

Tijdelijke cookies worden gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. Ze worden tijdelijk opgeslagen op het apparaat van de bezoeker. Bij een volgend bezoek aan de website wordt automatisch herkend dat de bezoeker de pagina al eerder heeft bezocht en welke invoer en instellingen zijn gedaan om herhaling te voorkomen.

Cookies worden ook gebruikt om de oproepen naar de website te analyseren voor statistische doeleinden en om de dienstverlening te verbeteren. Deze cookies maken het mogelijk om automatisch te herkennen dat de website al bij een volgend bezoek door de bezoeker is opgeroepen. In dit geval worden de cookies na een bepaalde tijd automatisch verwijderd.

De gegevens die door cookies worden verwerkt, zijn gerechtvaardigd voor de bovengenoemde doeleinden om de legitieme belangen van de onderneming te vrijwaren in overeenstemming met artikel 6, lid 1, eerste zin f) AVG.

Cookies worden grotendeels geaccepteerd volgens de basisinstellingen van de browser. De browserinstellingen kunnen zo worden ingesteld dat cookies niet worden geaccepteerd op de gebruikte apparaten of dat er een speciaal bericht wordt weergegeven voordat er een nieuwe cookie wordt aangemaakt. Houd er echter rekening mee dat het deactiveren van cookies kan betekenen dat niet alle functies van de website optimaal kunnen worden gebruikt.

5. Uw rechten als betrokkene

Voor zover uw persoonlijke gegevens tijdens uw bezoek aan onze website worden verwerkt, heeft u als "betrokkene" in de zin van de AVG recht op de volgende rechten:

5.1 Recht op informatie

In overeenstemming met art. 15 AVG kunt u bij ons informatie opvragen over de vraag of uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt. Het recht op informatie is uitgesloten indien de gegevens alleen worden opgeslagen omdat ze niet mogen worden gewist vanwege wettelijke of statutaire bewaartermijnen of indien ze uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden van gegevensbescherming of -beveiliging of -controle, indien het verstrekken van informatie een onevenredig grote inspanning zou vergen en de verwerking voor andere doeleinden wordt uitgesloten door passende technische en organisatorische maatregelen. Mits in uw geval het recht op informatie niet wordt uitgesloten en uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt, kunt u bij ons informatie opvragen over de volgende informatie:

5.2 Recht op correctie en aanvulling

Indien u ontdekt dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben, kunt u eisen dat wij deze onjuiste gegevens onverwijld corrigeren conform art. 16 AVG. Indien uw persoonsgegevens onvolledig zijn, kunt u verzoeken deze aan te vullen.

5.3 Recht op verwijdering

Op grond van artikel 17 AVG heeft u recht op verwijdering ("recht om te worden vergeten"), mits de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting, het recht op informatie of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om een taak van algemeen belang uit te voeren en een van de volgende redenen van toepassing is:

Er bestaat geen recht op wissen als bij een rechtmatige, niet-geautomatiseerde gegevensverwerking het wissen niet of slechts met onevenredige inspanning mogelijk is vanwege de bijzondere aard van de opslag en uw belangstelling voor het wissen gering is. In dit geval neemt de beperking van de verwerking de plaats in van de schrapping.

5.4 Recht op beperking van de verwerking

Conform Art. 18 AVG kunt u ons verzoeken de verwerking te beperken als een van de volgende redenen van toepassing is:

Beperking van de verwerking betekent dat de persoonsgegevens alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang. Voordat we de beperking opheffen, zijn we verplicht u hiervan op de hoogte te stellen.

5.5 Recht op gegevensoverdracht

Volgens artikel 20 van de DPA heeft u recht op gegevensoverdracht, mits de verwerking is gebaseerd op uw toestemming (artikel 6, lid 1, zin 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), van de DPA) of op een overeenkomst waarbij u partij bent en de verwerking wordt uitgevoerd door middel van geautomatiseerde procedures. In dit geval omvat het recht op overdracht van gegevens de volgende rechten, mits dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van andere personen: U kunt ons vragen om de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te verkrijgen. U heeft het recht om deze gegevens ongehinderd door te geven aan een andere verantwoordelijke persoon. Voor zover dit technisch mogelijk is, kunt u eisen dat wij uw persoonlijke gegevens rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke overdragen.

5.6 Recht van bezwaar

Indien de verwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, zin 1, onder e) AVG (uitvoering van een taak in het algemeen belang of ter uitoefening van het openbaar gezag) of op artikel 6, lid 1, zin 1, onder f) AVG (rechtmatig belang van de voor de verwerking verantwoordelijke of een derde), hebt u het recht om op grond van artikel 21 AVG te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Dit geldt ook voor profilering op basis van artikel 6, lid 1, zin 1, letter e) of letter f) AVG. Na de uitoefening van het recht van bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die bescherming verdienen en die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of tenzij de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directe marketing doeleinden. Dit geldt ook voor profilering in verband met dergelijke directe marketing. Na uitoefening van dit recht van verzet zullen wij de betreffende persoonsgegevens niet meer gebruiken voor directe marketing doeleinden.

U heeft de mogelijkheid om ons informeel op de hoogte te stellen van uw bezwaarschrift per telefoon, per e-mail, per fax indien nodig, of door te schrijven naar het postadres van ons bedrijf dat aan het begin van dit privacybeleid staat vermeld.

5.7 Recht om de toestemming in te trekken

In overeenstemming met Art. 7 lid 3 AVG heeft u het recht om elke toestemming die u heeft gegeven te allen tijde te herroepen met werking voor de toekomst. De herroeping van de toestemming kan informeel worden gecommuniceerd per telefoon, per e-mail, indien nodig per fax of naar ons postadres. De herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot de ontvangst van de herroeping. Na ontvangst van de herroeping wordt de gegevensverwerking, die uitsluitend gebaseerd was op uw toestemming, stopgezet.

5.8 Klachtenrecht

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is, kunt u overeenkomstig artikel 77 van de DPA een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming die bevoegd is voor de plaats waar u woont of werkt, of voor de plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden.

6. Gegevensbeveiliging

We gebruiken de gebruikelijke SSL (Secure Socket Layer) methode in verband met het hoogste coderingsniveau dat door uw browser wordt ondersteund wanneer u onze website bezoekt. In de regel is dit een 256 bit encryptie. Als uw browser geen 256-bits codering ondersteunt, gebruiken we in plaats daarvan 128-bits v3-technologie. U kunt zien of een afzonderlijke pagina van onze website in gecodeerde vorm wordt verzonden door de gesloten weergave van de sleutel of het slotsymbool in de onderste statusbalk van uw browser.

Om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of ongeoorloofde toegang door derden, zijn wij verplicht technische, organisatorische en veiligheidsmaatregelen te nemen. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkeling.

7. Status en actualisering van dit privacybeleid

Dit privacybeleid is geldig vanaf 2 september 2020.

Het kan nodig zijn om deze gegevensbeschermingsverklaring te wijzigen als gevolg van de verdere ontwikkeling van onze website en de bovenstaande aanbiedingen of als gevolg van wijzigingen in de wettelijke of officiële vereisten. De actuele gegevensbeschermingsverklaring kan te allen tijde worden opgevraagd en afgedrukt op onze website.

bottom of page